Bibliografija

mag. Petar Papuga, dr. med., specialist za akupunkturo

Medicinsko fakulteto je končal v Zagrebu. Izobrazbo s področja tradicionalne kitajske medicine je pridobil na triletnem študiju v Pekingu in Šanghaju. Magisterij s področja epidemiologije raziskav o vplivih neionizirnih sevanj na ljudi je opravil v Ljubljani.

Živi in deluje v Komendi, ukvarja se z raziskavami na področju bioelektromagnetike in svetuje o naravnih metodah za izboljšanje kakovosti življenja.


Vabimo vas k branju magistrske naloge Petra Papuge z naslovom “Metodologija epidemioloških raziskav o vplivih neionizirnih sevanj na ljudi”.

Reference

PETAR PAPUGA [13393] – Osebna bibliografija za obdobje 1992-2018


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. PAPUGA, Petar, ROŽMAN, Primož. Predstavitev in ovrednotenje nekonvencionalnih zdravilnih metod, stanje nekonvencionalne medicine v Evropi: nekonvencionalne medicinske metode. Položaj in perspektive v svetu in pri nas 1998. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1998, letn. 67, št. 6, str. 372-378. [COBISS.SI-ID 8028889]

The use of unconventional medical methods for prevention, diagnostics, therapyand rehabilitation in the develope countries is rising in spite of certain disadvantages that have been atrributed to the unconventional medicine. THe extent of these activities here urges us to decide about their future. The authors analyse the causes of the popularity and situation world-wide as well in Slovenia and forecasts further rise of unconventional medicine. THey state that the unconventional medicine is not either officiallyor legally supported sothey suggest some measures to be done in order to guarranty the patients’ safety. Only by implementing those, medical fraund can be prevented and the effective unconventional medicalmethods can beintegrated into the global
medicine.
Uporaba nekonvencionalnih medicinskih metod (NMM) na področju preventive, diagnostike,terapije in rehabilitacije v razvitem svetu natašča kljub mnogim pomanjkljivostim, ki jih očitajo nekonvencionalnim medicinskim sistemom. Širjenje teh metod nas obvezuje, da se odločimo glede njihove prihodnosti. Čeprav smo pričakovali, da se bodo pri nas te metode razširile, v zadnjih nekaj letih na tem področju ni bilo napredka. Nekonvencionalna medicina pri nas še zmeraj ni evidentirana in popolnoma pravnolegalno urejena. Ukrepi za
zagotovitev varnosti bolnikov so eden prvih korakov pri legislacijski obravnavi NMM. Le s takšnimi ukrepi lahko preprečimo mazaštvo in pridužimo učinkovite NMM svetovni medicini.

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. PAPUGA, Petar. Anomalies of the natural magnetic field under the influence of 50 Hz electromagnetic fields in a building with a delivery substation. V: First World congress on the effects of electricity and magnatism on the natural world, Funchal, Madeira, October 1-6, 1998 : abstract book. Coghill Research Laboratories, 1998, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 348279]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. PAPUGA, Petar. Nekonvencionalne medicinske metode. Položaj in perspektive v svetu in pri nas. V: LOVREČIČ, Branka (ur.). Zbornik kongresnih in obkongresnih dejavnosti s predstavitvami udeležencev kongresa in predavanji. Ljubljana: Slovensko ekološko gibanje, Sekcija za komplementarno in naravno zdravilstvo, 2001, str. 19-27. [COBISS.SI-ID 13717465]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. PAPUGA, Petar. Electrophotographic research of information value of acupuncture meridians. V: DETELA, Andrej (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), REPOVŠ, Grega (ur.), ULE, Andrej (ur.). Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS’2002, 14.-18.oktober 2002 = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS’ 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002, str. 65-67. [COBISS.SI-ID 445324]

5. PAPUGA, Petar. Neurophysiological foundations of traditional Chinese medicine. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1999. Informacijska družba IS’99 : zbornik mednarodne multi-konference, 12. do 14. oktobra 1999, Ljubljana, Slovenija : proceedings of the international multi-conference, 12 – 14 October 1999. Ljubljana: Institut Jožef štefan, 1999, str. 88-93. [COBISS.SI-ID 10528217]

6. PAPUGA, Petar. Complementary medicine – needs and doubts. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1999. Informacijska družba IS’99 : zbornik mednarodne multi-konference, 12. do 14. oktobra 1999, Ljubljana, Slovenija : proceedings of the international multi-conference, 12 – 14 October 1999. Ljubljana: Institut Jožef Štefan, 1999, str. 111-113. [COBISS.SI-ID 10528729]

7. PAPUGA, Petar. Local variations of the static and 50 Hz electro-magnetic fields in the building with a delivery substation. V: 4th Congress of the European Bioelectromagnetics Association, Zagreb, Croatia, November 19-21, 1998. Proceedings. Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computing, 1998, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 347255]

8. JERMAN, Igor, ŠKARJA, M., PAPUGA, Petar, KUŠTOR, Valerija. The detection of radiation of human biopotential. V: Progressi scientifici nelle techniche mediche complementari : congresso nazionale : corso di aggiornamento : abstracts : Padova, 16 – 17 guigno 1995. Padova: A.I.R.A.S., 1995, str. 122. [COBISS.SI-ID 26231]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

9. PAPUGA, Petar. Uporaba metod komplementarne medicine pri zdravljenju kronične bolečine = Use of complementary medicine for the treatment of chronic pain. V: DAMJAN, Hermina (ur.), MARN-VUKADINOVIC, Duša (ur.), PRAŽNIKAR, Aleš (ur.). Bolečina v rehabilitacijski medicini : zbornik predavanj, (Rehabilitacija, letn. 5, št. 1-2). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2006, str. 97-106. [COBISS.SI-ID 663657]

10. PAPUGA, Petar. Človek na razpotju medicine in zdravilstva = Mankind at the crossroads of medicine and healing. V: URBANČIČ, Klaudia (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Spoznajmo komplementarno in naravno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi : zbornik člankov s strokovnega srečanja – 1. simpozija Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Kranjska gora, 4. decembra 2002. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 2002, str. 34-37. [COBISS.SI-ID 16047833]

Complementary medicine (CM) is group of methods in prevention, dlagnostics, therapy and rehabilitation, which, in spite numerous imperfections, grows in the developed countries and have been more frequently attributed to positive list of medical insurance companies. The expansion of these activities urges medical establishment to decide about obligatory level of knowledge, licensingand safe practicing of CM methods. Although we should have expected CM methods to expand, there has not been any substantial progress in solving legislation of CM issues. The state of the CM in our country is not eitlter offcially or legally supported. Among legislative proceedure steps, the first one should be done in order to guarantee the patients’ safety. Only by impletnenting those, medical fraud can he preven: ted and the effective methods of CM could be recognized into the global medicine.

11. PAPUGA, Petar. Epidemiološke raziskave o vplivih neionizirnih sevanj na zdravje. V: GAJšEK, Peter (ur.). Neionizirna sevanja : strokovni seminar, Ljubljana, 18. IV. 1995 : zbornik referatov. Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 1995, str. D1-D7. [COBISS.SI-ID 145015]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. PAPUGA, Petar. Unconventional treatment of obstructive respiratory disease in children. V: Unconventional medicine at the beginning of the third millennium, COngress Centre Pavia, Italy, 4-6 June 1998 : time for integration : abstract book & scientific program, (COST, COST-B4). Pavia: COST-B4, 1998, str. 112. [COBISS.SI-ID 349815]

13. ŠKARJA, Metod, BERDEN ZRIMEC, Maja, JERMAN, Igor, PAPUGA, Petar. Corona discharge electrography. V: Unconventional medicine at the beginning of the third millennium, COngress Centre Pavia, Italy, 4-6 June 1998 : time for integration : abstract book & scientific program, (COST, COST-B4). Pavia: COST-B4, 1998, str. 129. [COBISS.SI-ID 349303]

14. JERMAN, Igor, BERDEN ZRIMEC, Maja, ŠKARJA, Metod, PAPUGA, Petar. Preliminary report on the comparison of homeopathically and “normally” prepared ki-solutions. V: Unconventional medicine at the beginning of the third millennium, COngress Centre Pavia, Italy, 4-6 June 1998 : time for integration : abstract book & scientific program, (COST, COST-B4). Pavia: COST-B4, 1998, str. 138. [COBISS.SI-ID 349559]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. PAPUGA, Petar, ROŽMAN, Primož. Zdravljenje primarnega glavobola z akupunkturo = Treatment of primary headache with acuouncture. V: ZALETEL, Marjan (ur.), ŽVAN, Bojana (ur.). Življenje brez glavobola : učbenik za
zdravnike, zdravstvene delavce in študente Medicinske in Zdravstvene fakultete. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni. 2017, str. 223-244. [COBISS.SI-ID 33444569]

1.22 Intervju

16. PAPUGA, Petar (intervjuvanec). Starost ni bolezen : Petar Papuga, dr. medicine. Gorenjski glas, ISSN 0352- 6666, 19. jan. 2007, leto 60, št. 6, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 12405302]

1.25 Drugi sestavni deli

17. NOVAK ŠAROTAR, Brigita, PODGORNIK, Nevenka, PAPUGA, Petar. Ne, ni srčni napad panika je! : nasvet strokonjakov. Viva : revija za zdravo življenje, ISSN 1318-2749. [Tiskana izd.], mar. 2015, leto 22, št. 256, str. 52-55,
ilustr. [COBISS.SI-ID 31916505]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija

18. PAPUGA, Petar. Kitajski ključ do zdravja. Komenda: Daofa, 2004. 282 str., ilustr. ISBN 961-91366-0-8. [COBISS.SI-ID 213728256]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

19. HROVATIN, Barbara, OBREZA, Aleš, PAPUGA, Petar, ANDJELIĆ DOLŽAN, Alenka, SLODEJ KUŠLAN, Mojca, KOVAČ, Melani, ILAŠ, Janez, TOMAŠIČ, Tihomir, JANEŠ, Damjan, ZVONAR POBIRK, Alenka (urednik), KOČEVAR GLAVAČ, Nina (urednik). Znanstveno-kritičen pogled na komplementarno in alternativno medicino II. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2016. 101 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6378-70-3. [COBISS.SI-ID 284823552]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

20. PAPUGA, Petar, GLOBOČNIK PAPUGA, Petra. Naša prehrana, odsev nas samih : vodnik do zdrave in uravnotežene prehrane. Komenda: Daofa, 2007. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-91366-1-4. ISBN 978-961-91366-2-1. [COBISS.SI-ID 233736704]

2.09 Magistrsko delo

21. PAPUGA, Petar. Metodologija epidemioloških raziskav o vplivu neioniziranih sevanj na ljudi : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Papuga], 1997. 58 f., graf. prikazi.,tabele. [COBISS.SI-ID 1796884]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

22. JEGLIČ, Anton, JERMAN, Igor, ŠKARJA, Metod, RUŽIČ, Romana, BERDEN ZRIMEC, Maja, KMECL, Primož, ZRIMEC, Alexis, PAPUGA, Petar. Meritve in mehanizmi bioloških učinkov elektromagnetnih polj : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1999. Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, november 1999. 9 f. [COBISS.SI-ID 273036]

23. JERMAN, Igor, FEFER, Dušan, ŠTERN, Artur, RUŽIČ, Romana, KHOKKANEN, Valerij, KUŠTOR, Valerija, PAPUGA, Petar, ŠKARJA, Metod, BERDEN ZRIMEC, Maja. Neionizirna sevanja in organizmi : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela napodročju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, 1997. 25 f. [COBISS.SI-ID 146295]

24. JERMAN, Igor, ŠTERN, Artur, RUŽIČ, Romana, ŠKARJA, Metod, PAPUGA, Petar, BERDEN ZRIMEC, Maja. Neionizirna sevanja in organizmi : letno poročilo za leto 1995, (J2-5106-0431-95). Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, 1996. [6] f. [COBISS.SI-ID 38775]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

25. PAPUGA, Petar, RUŽIČ, Romana. Tretje delno in celokupno poročilo ankete o učinkih pripomočka za spanje (biodispozitiv). Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, 2004. 15 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 486775]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

26. TURK, Zmago (diskutant), BORKO, Elko (diskutant), PAPUGA, Petar (diskutant), FLIS, Ivica (diskutant), FEDOROV, Sergej (diskutant), SAMEC BERGHAUS, Nataša (diskutant), PUC, Martina (diskutant), JERMAN, Igor (diskutant), PERIČEK KRAPEŽ, Vesna (diskutant). Odnos – medicina – zdravilstvo – znanost : okrogla miza na mednarodnem sejmu Medical, Gornja Radgona, 8. 4. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 5372459]

27. SAMEC BERGHAUS, Nataša (diskutant), KREFT, Samo (diskutant), PUC, Martina (diskutant), BORKO, Elko
(diskutant), PAPUGA, Petar (diskutant), JERMAN, Igor (diskutant), FLIS, Ivica (diskutant), PAŠKULIN, Roman
(diskutant). Učinkovitost zdravilstva : okrogla miza, 2. kongres združenja integrativne medicine Slovenije, 16. 4.
2016, Gornja Radgona. [COBISS.SI-ID 5089323]

28. DOLENC, Tanja, PAPUGA, Petar, ZORKO, Tatjana, ŽIDOV, Nena. Okrogla miza Kdo se boji nekonvencionalne medicine. Ljubljana: Cankarjev dom, 13.3.1996. [COBISS.SI-ID 870278]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

29. KONONENKO, Igor (ur.). Informacijska družba IS 2000 : zbornik 3. mednarodne multi-konference, 17. do 19. oktober 2000, Nova znanost o zavesti = Information society IS 2000 : proceedings of the 3rd international multi-conference, 17 – 19 October 2000, Ljubljana, Slovenija, New science of consciousness. Ljubljana: Institut Jožef štefan, 2000. 129 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6303-27-9. [COBISS.SI-ID 109447936]

Avtor dodatnega besedila

30. KLANČAR, Apolonija. Vsi moji otroci in njihove mame : avtobiografski roman, (Zbirka Cornucopia). 1. izd. Žiri: Soliris, 2018. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-288-298-3. [COBISS.SI-ID 293950720]

31. KRESAL BIZAJ, Polona. Narava zdravi s hrano : dieta s hladno stiskanim oljem in veliko zelenjave, (Zbirka InZdravje). 2., dopolnjena izd. Brežice: Primus, 2013. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6804-98-1. [COBISS.SI-ID 268683776]

32. KRESAL BIZAJ, Polona. Narava zdravi s hrano : dieta s hladno stiskanim oljem in veliko zelenjave. Brežice: Primus, 2008. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-91805-3-2. [COBISS.SI-ID 240023296]

Intervjuvanec

33. ZAJC, Tjaša. Se bojimo komplementarnih metod zdravljenja?. Medicina danes, ISSN 1855-5853. [Tiskana izd.], 25. maj 2016, št. 6/7, str. 7. [COBISS.SI-ID 5221163]

34. KLARIČ, Rudi (režiser, fotograf, scenarist). Varovalni način življenja. [01], Pot hrane, (Raziskovanje). Podgozd: Cultura Europaea, 2010. 2 video DVD-ja (23 min, 28 sek; 24 min, 52 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 3294996]

35. KLARIČ, Rudi (režiser, fotograf, scenarist). Varovalni način življenja. [02], Prebava – presnova, (Raziskovanje). Podgozd: Cultura Europaea, 2010. 1 video DVD (48 min, 20 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 3295252]

36. KLARIČ, Rudi (režiser, scenarist, fotograf). Varovalni način življenja. 3, Alkohol, (Raziskovanje). Podgozd: Cultura Europaea, 2010. 1 video DVD (PAL) (40 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1024019478]

37. KLARIČ, Rudi (režiser, scenarist, fotograf). Varovalni način življenja. 4, Debelost, (Raziskovanje). Podgozd: Cultura Europaea, 2010. 1 video DVD (PAL) (40 min, 30 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1024019734]

38. KLARIČ, Rudi (avtor, režiser). Varovalna energijska metoda : alkohol, debelost, rak. Podgozd: Cultura europaea, cop. 2008. 1 video (DVD) (PAL) (ca 45 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1484196]

39. KLARIČ, Rudi (scenarist, režiser, fotograf). Varovalni način življenja, Alkohol, debelost, rak, (Razumevanje). Podgozd: Cultura Europaea, [2008]. 1 video DVD (44 min, 51 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 18906930]

Drugo

40. KRANJEC, Suzana (avtor, fotograf). Življenje brez glutena : celostni vodnik k zdravemu življenjskemu slogu. 2., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Amproj, 2014. 376 str., ilustr. ISBN 978-961-281-629-2. [COBISS.SI-ID
276605184]

41. KRANJEC, Suzana (avtor, fotograf). Življenje brez glutena : celostni vodnik k zdravemu življenjskemu slogu. 1. natis. Velike Lašče: Parnas, zavod za kulturo in turizem, 2013. 376 str., ilustr. ISBN 978-961-93174-2-6. [COBISS.SIID
268817152]


NERAZPOREJENO

42. BRIŠKI JAVOR, Andraž, PAPUGA, Petar. Zdrava prehrana v štirinajstih dneh : učbenik lahke vegetarijanske prehrane. Komenda: Daofa, 2016. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-91366-3-8. [COBISS.SI-ID 283020544]

43. PAPUGA, Petar. Kitajski ključ do zdravja. 2. ponatis knjige iz leta 2004. Komenda: Daofa, 2010. 341 str., ilustr. ISBN 978-961-91366-0-7. [COBISS.SI-ID 250018048]

44. PAPUGA, Petar. Kitajski ključ do zdravja. Ponatis knjige iz leta 2004. Komenda: Daofa, 2008. 341 str., ilustr. ISBN 978-961-91366-0-7. [COBISS.SI-ID 238593536]

45. PAPUGA, Petar. Kitajski ključ do zdravja. Komenda: Daofa, 2004. 331 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13272121]

46. PAPUGA, Petar (avtor, izvajalec). Qi-gong vaje. Komenda: DAOFA, 2004. 1 video DVD (ca 38 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1110002270]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote Izbrani format bibliografske enote: ISO 690 Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto – padajoče, naslov
Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS, 14. 1. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v cobib.si  in WoS ter števila citatov (dnevno): 14. 1. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v cobib.si in Scopus ter števila citatov (dnevno): 14. 1. 2019