mag. Petar Papuga, dr. med., specialist za akupunkturo

 

Medicinsko fakulteto je končal v Zagrebu. Izobrazbo s področja tradicionalne kitajske medicine je pridobil na triletnem študiju v Pekingu in Šanghaju. Magisterij s področja epidemiologije raziskav o vplivih neionizirnih sevanj na ljudi je opravil v Ljubljani.

Živi in deluje v Komendi, ukvarja se z raziskavami na področju bioelektromagnetike in svetuje o naravnih metodah za izboljšanje kakovosti življenja.

Vabimo vas k branju magistrske naloge Petra Papuge z naslovom "Metodologija epidemioloških raziskav o vplivih neionizirnih sevanj ljudi".

 

REFERENCE

PETAR PAPUGA [13393] - Osebna bibliografija za obdobje 1995-2009


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. PAPUGA, Petar, ROŽMAN, Primož. Predstavitev in ovrednotenje nekonvencionalnih zdravilnih metod, stanje nekonvencionalne medicine v Evropi: nekonvencionalne medicinske metode. Položaj in perspektive v svetu in pri nas 1998. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1998, letn. 67, št. 6, str. 372-378. [COBISS.SI-ID 8028889]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. PAPUGA, Petar. Anomalies of the natural magnetic field under the influence of 50 Hz electromagnetic fields in a building with a delivery substation. V: First World congress on the effects of electricity and magnatism on the natural world, Funchal, Madeira, October 1-6, 1998 : abstract book. Coghill Research Laboratories, 1998, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 348279]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. PAPUGA, Petar. Nekonvencionalne medicinske metode. Položaj in perspektive v svetu in pri nas. V: LOVREČIČ, Branka (ur.). Zbornik kongresnih in obkongresnih dejavnosti s predstavitvami udeležencev kongresa in predavanji. Ljubljana: Slovensko ekološko gibanje, Sekcija za komplementarno in naravno zdravilstvo, 2001, str. 19-27. [COBISS.SI-ID 13717465]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. JERMAN, Igor, ŠKARJA, M., PAPUGA, Petar, KUŠTOR, Valerija. The detection of radiation of human biopotential. V: Progressi scientifici nelle techniche mediche complementari : congresso nazionale : corso di aggiornamento : abstracts : Padova, 16 - 17 guigno 1995. Padova: A.I.R.A.S., 1995, str. 122. [COBISS.SI-ID 26231]

5. PAPUGA, Petar. Local variations of the static and 50 Hz electro-magnetic fields in the building with a delivery substation. V: 4th Congress of the European Bioelectromagnetics Association, Zagreb, Croatia, November 19-21, 1998. Proceedings. Zagreb: Faculty of Electrical Engineering and Computing, 1998, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 347255]

6. PAPUGA, Petar. Neurophysiological foundations of traditional Chinese medicine. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1999. Informacijska družba IS'99 : zbornik mednarodne multi-konference, 12. do 14. oktobra 1999, Ljubljana, Slovenija : proceedings of the international multi-conference, 12 - 14 October 1999. Ljubljana: Institut Jožef štefan, 1999, str. 88-93. [COBISS.SI-ID 10528217]

7. PAPUGA, Petar. Complementary medicine - needs and doubts. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1999. Informacijska družba IS'99 : zbornik mednarodne multi-konference, 12. do 14. oktobra 1999, Ljubljana, Slovenija : proceedings of the international multi-conference, 12 - 14 October 1999. Ljubljana: Institut Jožef Štefan, 1999, str. 111-113. [COBISS.SI-ID 10528729]

8. PAPUGA, Petar. Electrophotographic research of information value of acupuncture meridians. V: DETELA, Andrej (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), REPOVŠ, Grega (ur.), ULE, Andrej (ur.). Kognitivna znanost : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 = proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002, str. 65-67. [COBISS.SI-ID 445324]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

9. PAPUGA, Petar. Epidemiološke raziskave o vplivih neionizirnih sevanj na zdravje. V: GAJšEK, Peter (ur.). Neionizirna sevanja : strokovni seminar, Ljubljana, 18. IV. 1995 : zbornik referatov. Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 1995, str. D1-D7. [COBISS.SI-ID 145015]

10. PAPUGA, Petar. Človek na razpotju medicine in zdravilstva = Mankind at the crossroads of medicine and healing. V: URBANČIČ, Klaudia (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Spoznajmo komplementarno in naravno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi : zbornik člankov s strokovnega srečanja - 1. simpozija Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Kranjska gora, 4. decembra 2002. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 2002, str. 34-37. [COBISS.SI-ID 16047833]

11. PAPUGA, Petar. Uporaba metod komplementarne medicine pri zdravljenju kronične bolečine = Use of complementary medicine for the treatment of chronic pain. V: DAMJAN, Hermina (ur.), MARN-VUKADINOVIC, Duša (ur.), PRAŽNIKAR, Aleš (ur.). Bolečina v rehabilitacijski medicini : zbornik predavanj, (Rehabilitacija, letn. 5, št. 1-2). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2006, str. 97-106. [COBISS.SI-ID 663657]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. PAPUGA, Petar. Unconventional treatment of obstructive respiratory disease in children. V: Unconventional medicine at the beginning of the third millennium, COngress Centre Pavia, Italy, 4-6 June 1998 : time for integration : abstract book & scientific program, (COST, COST-B4). Pavia: COST-B4, 1998, str. 112. [COBISS.SI-ID 349815]

13. ŠKARJA, Metod, BERDEN ZRIMEC, Maja, JERMAN, Igor, PAPUGA, Petar. Corona discharge electrography. V: Unconventional medicine at the beginning of the third millennium, COngress Centre Pavia, Italy, 4-6 June 1998 : time for integration : abstract book & scientific program, (COST, COST-B4). Pavia: COST-B4, 1998, str. 129. [COBISS.SI-ID 349303]

14. JERMAN, Igor, BERDEN ZRIMEC, Maja, ŠKARJA, Metod, PAPUGA, Petar. Preliminary report on the comparison of homeopathically and "normally" prepared ki-solutions. V: Unconventional medicine at the beginning of the third millennium, COngress Centre Pavia, Italy, 4-6 June 1998 : time for integration : abstract book & scientific program, (COST, COST-B4). Pavia: COST-B4, 1998, str. 138. [COBISS.SI-ID 349559]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija

15. PAPUGA, Petar. Kitajski ključ do zdravja. Komenda: Daofa, 2004. 282 str., ilustr. ISBN 961-91366-0-8. [COBISS.SI-ID 213728256]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

16. PAPUGA, Petar, GLOBOČNIK PAPUGA, Petra. Naša prehrana, odsev nas samih : vodnik do zdrave in uravnotežene prehrane. Komenda: Daofa, 2007. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-91366-1-4. ISBN 978-961-91366-2-1. [COBISS.SI-ID 233736704]

2.09 Magistrsko delo

17. PAPUGA, Petar. Metodologija epidemioloških raziskav o vplivu neioniziranih sevanj na ljudi : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Papuga], 1997. 58 f., graf. prikazi.,tabele. [COBISS.SI-ID 1796884]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

18. JERMAN, Igor, ŠTERN, Artur, RUŽIČ, Romana, ŠKARJA, Metod, PAPUGA, Petar, BERDEN ZRIMEC, Maja. Neionizirna sevanja in organizmi : letno poročilo za leto 1995, (J2-5106-0431-95). Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, 1996. [6] f. [COBISS.SI-ID 38775]

19. JERMAN, Igor, FEFER, Dušan, ŠTERN, Artur, RUŽIČ, Romana, KHOKKANEN, Valerij, KUŠTOR, Valerija, PAPUGA, Petar, ŠKARJA, Metod, BERDEN ZRIMEC, Maja. Neionizirna sevanja in organizmi : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela napodročju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, 1997. 25 f. [COBISS.SI-ID 146295]

20. JEGLIČ, Anton, JERMAN, Igor, ŠKARJA, Metod, RUŽIČ, Romana, BERDEN ZRIMEC, Maja, KMECL, Primož, ZRIMEC, Alexis, PAPUGA, Petar. Meritve in mehanizmi bioloških učinkov elektromagnetnih polj : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1999. Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, november 1999. 9 f. [COBISS.SI-ID 273036]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

21. PAPUGA, Petar, RUŽIČ, Romana. Tretje delno in celokupno poročilo ankete o učinkih pripomočka za spanje (biodispozitiv). Ljubljana: BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, 2004. 15 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 486775]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

22. DOLENC, Tanja, PAPUGA, Petar, ZORKO, Tatjana, ŽIDOV, Nena. Okrogla miza Kdo se boji nekonvencionalne medicine. Ljubljana: Cankarjev dom, 13.3.1996. [COBISS.SI-ID 870278]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

23. KONONENKO, Igor (ur.). Informacijska družba IS 2000 : zbornik 3. mednarodne multi-konference, 17. do 19. oktober 2000, Nova znanost o zavesti = Information society IS 2000 : proceedings of the 3rd international multi-conference, 17 - 19 October 2000, Ljubljana, Slovenija, New science of consciousness. Ljubljana: Institut Jožef štefan, 2000. 129 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6303-27-9. [COBISS.SI-ID 109447936]

Avtor dodatnega besedila

24. KRESAL BIZAJ, Polona. Narava zdravi s hrano : dieta s hladno stiskanim oljem in veliko zelenjave. Brežice: Primus, 2008. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-91805-3-2. [COBISS.SI-ID 240023296]


NERAZPOREJENO

25. PAPUGA, Petar. Kitajski ključ do zdravja. Komenda: Daofa, 2004. 331 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13272121]

26. PAPUGA, Petar. Starost ni bolezen : Petar Papuga, dr. medicine. Gorenj. glas (1985), 19. jan. 2007, leto 60, št. 6, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 12405302]

27. PAPUGA, Petar. Kitajski ključ do zdravja. Komenda: Daofa, 2008. ISBN 978-961-91366-0-7. [COBISS.SI-ID 238593536]

28. Desetletne mesečne objave člankov v reviji AURA.